REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI

Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym:

http://www.pokoj-dla-dziecka.pl/

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 4. SPOSOBY PŁATNOŚCI

 5. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

 6. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.pokoj-dla-dziecka.pl prowadzony jest przez spółkę Pinewood z siedzibą w Osielcu  (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Osielec 606, Osielec 34-240);  NIP: 5521713774;  adres poczty elektronicznej: biuro@pokoj-dla-dziecka.pl

  2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, przedsiębiorców o uprawnieniach konsumenta jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (za wyjątkiem pkt. 9 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców). 

  3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. 

  4. Definicje:

   1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

   2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

   3. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

   4. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newsletteru zawierającego informacje o Produktach w Sklepie Internetowym.

   5. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

   6. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

   7. SKLEP INTERNETOWY – Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.pokoj-dla-dziecka.pl

   8. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – spółka Pinewood z siedzibą w Osielcu  (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Osielec 606, Osielec 34-240); NIP: 5521713774;  adres poczty elektronicznej: biuro@pokoj-dla-dziecka.pl.

   9. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

   10. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

   11. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

   12. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

  1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

   1. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu pola Złóż zamówienie – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami ani przedsiębiorcami o prawach konsumenta niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

   2. Newsletter – korzystanie z Newsletteru następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newsletteru i kliknięciu pola Zapisz się. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie składania Zamówienia – z chwilą złożenia Zamówienia Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

  2. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę jest nieodpłatne.

   1. Newsletter w Sklepie Internetowym świadczony jest przez czas nieoznaczony.

   2. Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.

  3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

   1. Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.

   2. Dostęp do poczty elektronicznej.

   3. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 10.0 i wyższej.

   4. Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768

   5. Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

  4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

  5. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

  6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

  1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

  2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

  3. Ocena czy Klient będący przedsiębiorcą wpisanym do rejestru CEIDG ma status Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta jest dokonywana przez Sklep w stosunku do indywidualnego przypadku oraz w oparciu o oświadczenie Klienta złożone w toku Zamawiania Produktów. Przyjmuje się, że Klienci będący przedsiębiorcami wpisanymi do rejestru CEIDG, którzy przy składaniu Zamówienia nie wskazali niezawodowego charakteru Zamówienia, dokonują zakupu w ramach swojej działalności gospodarczej, w związku z jej zawodowym charakterem, chyba, że coś innego będzie wynikało z okoliczności Umowy w powiązaniu z przedmiotem działalności tego Klienta odzwierciedlonym w CEIDG.

  4. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień

   1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.

   2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia.

   3. Następnie Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 Dnia Roboczego (termin związania Zamówieniem), przyjmuje Zamówienie do realizacji. Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje przez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta zawierającej oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji – z chwilą otrzymania przez Klienta tej wiadomości zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

  5. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą telefonu

   1. Sprzedawca udostępnia następujące numery telefonów do składania Zamówień za ich pomocą: 530-703-908 - dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 18:00 oraz w soboty i niedziele w godzinach od 09:00 do 13:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora). Zamówienie złożone za pomocą telefonu powinno określać co najmniej istotne postanowienia Umowy Sprzedaży, tj. Produkt oraz jego cenę. W braku oznaczenia przez Klienta w Zamówieniu terminu w ciągu którego oczekiwać będzie odpowiedzi Sprzedawcy, Zamówienie złożone w ten sposób przestaje go wiązać, gdy nie zostanie przyjęte niezwłocznie przez Sprzedawcę.

   2. Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez złożenie Klientowi oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta oświadczenia, o którym mowa powyżej zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. Sprzedawca dodatkowo potwierdza przyjęcie Zamówienia do realizacji przez przesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta.

   3. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.4.2, 3.4.3 oraz 3.5.2, a także poprzez (3) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu i specyfikacji zawartej Umowy Sprzedaży. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

 4. SPOSOBY PŁATNOŚCI

  1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

   1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

   2. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy:

    1. Bank: PKO BP S.A. Oddział 1 Rabka Zdrój

    2. Numer rachunku:  96 1020 3466 0000 9102 0091 9878

 5. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

  1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

   1. Przesyłka kurierska,

   2. Odbiór osobisty – miejsca i terminy odbiorów wskazywane są w trakcie składania Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia oraz na stronie internetowej Sklepu Internetowego w zakładce „Odbiór Osobisty”.

  2. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  3. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności.

  4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do od 2 do 4 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Termin ten należy liczyć w następujący sposób:

   1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

   2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 6. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

  1. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

  2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

   1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. Newsletter).

   2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@pokoj-dla-dziecka.pl lub też pisemnie na adres: ul. Osielec 606, Osielec 34-240  Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia), chyba że strony ustalą krótszy termin wypowiedzenia.

   3. W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami lub przedsiębiorcami o prawach konsumenta Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Usługobiorcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

   4. W wypadku Usługobiorców nie będących jednocześnie konsumentami ani przedsiębiorcami o prawach konsumenta Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

  1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:

   1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

   2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@pokoj-dla-dziecka.pl lub też pisemnie na adres: ul. Osielec 606 , Osielec 34-240  Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go również dostarczyć na powyższy adres.

   3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres, chyba że Klient poda inny sposób.

   4. W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

  2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego:

   1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@pokoj-dla-dziecka.pl  lub też pisemnie na adres: ul. Osielec 606 , Osielec 34-240

   2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

   3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

   4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres, chyba że Usługobiorca poda inny sposób.

 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. Usługobiorca/Klient będący jednocześnie konsumentem lub przedsiębiorcą o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@pokoj-dla-dziecka.pl lub też pisemnie na adres: ul. Osielec 606 , Osielec 34-240.

  2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument lub przedsiębiorca o prawach konsumenta jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Klient może odesłać Produkt na adres ul. Osielec 606 , Osielec 34-240. Jeżeli konsument lub przedsiębiorca o prawach konsumenta dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

  3. Usługodawca/Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez konsumenta lub przedsiębiorcę o prawach konsumenta numer rachunku bankowego, chyba że konsument lub przedsiębiorca o prawach konsumenta wskaże inny sposób.

  4. Termin czternastodniowy, w którym konsument i przedsiębiorca o prawach konsumenta może odstąpić od umowy, liczy się w przypadku Umowy Sprzedaży od dnia wydania Produktu, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.

  5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi i przedsiębiorcy o prawach konsumenta w wypadkach: (1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta lub przedsiębiorcy o prawach konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 1 oraz 4; (2) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta lub przedsiębiorcę o prawach konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; (3) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

 9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

  1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących jednocześnie konsumentami ani przedsiębiorcami o prawach konsumenta.

  2. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami ani przedsiębiorcami o uprawnieniach konsumenta Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

  3. Klient nie będący jednocześnie konsumentem ani przedsiębiorcą o prawach konsumenta, zobowiązany jest do wykonania swojego zobowiązania z tytułu Umowy Sprzedaży (tj. w szczególności zapłaty ceny i odbioru Produktu) niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

  4. Produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem nie będącym jednocześnie konsumentem ani przedsiębiorcą o prawach konsumenta pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.

  5. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

  6. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący jednocześnie konsumentem ani przedsiębiorcą o prawach konsumenta obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

  7. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem ani przedsiębiorcą o prawach konsumenta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem ani przedsiębiorcą o prawach konsumenta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem ani przedsiębiorcą o prawach konsumenta.

 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

  2. Zmiana Regulaminu:

   1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.

   2. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

  4. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.